ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER 

ANVENDELSE

Almindelige Handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Gutfelt Socials, CVR-nummer 39045435, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og ydelser til erhvervskunder.

AFTALEGRUNDLAGET

Disse betingelser udgør sammen med Virksomhedens Klient Aftale alene det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

ANSVAR

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar overfor kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100 % af det salg af ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i indestående kalenderår. 

Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

HEMMELIGHOLDELSE

Parterne må ikke viderebringe, benytte eller sætte andre i stand til at bruge den anden partss erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Parterne må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Parterne skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes ovennævnte forpligtelser er gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

REFERENCE

Virksomheden må som led i sin almindelige markedsføring benytte kundens navn og logo som reference uden forudgående samtykke fra kunden.

FORCE MAJOR

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. 

Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. 

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

GÆLDENDE RET OG TVIST

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Københavns Byret.

ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSER

Virksomheden forbeholder sig ret til ensidigt at ændre ovenstående handelsbetingelser, ved at informere alle kunder pr e-mail med 21 dages varsel.

Disse almindelige handelsbetingelser er opdateret 20.06.2019